Heilpraktiker Chirotherapie Eising  |  Wemeltje Eising  |  0598 – 390322  |  info@wemeltje.nl

Algemene voorwaarden

gedeponeerd bij de KVK onder nummer 02091766

Keurmerk:
Heilpraktiker Chirotherapie Eising is gediplomeerd en aangesloten bij beroepsvereniging VVET en koepelorganisatie RBCZ.

Algemene behandel voorwaarden:

Aanmelden en afzeggen consult:
U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden voor een consult. Als service ontvangt u een bevestiging van de afspraak via de mail. Annuleren van een consult kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur van te voren. Bij het niet, of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behoudt Heilpraktiker Chirotherapie Eising zich het recht voor om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Ziektekostenverzekering:
De praktijk staat vermeld in ‘de zorggids’. Op de site www.wemeltje.nl staan de zorgverzekeraars vermeld die afhankelijk van de polisvoorwaarden de behandelingen  gedeeltelijk vergoeden. Dit overzicht dient als service, hier kunnen geen rechten aan ontleed worden. U dient dit zelf bij uw zorgverzekeraar aan te melden.
De website-teksten zijn mede gebaseerd op minimaal 20 jaren praktijkervaring in het behandelingsvakgebied. Inhoudelijk kunnen hier geen rechten aan ontleed worden. U dient voor een medische diagnose eerst uw huisarts te raadplegen.

In kader van het Wkkgz, het behandelplan en evaluatie:
In overleg met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Na goedkeuring van cliënt van het voorgestelde behandelplan, wordt van cliënt verwacht zich te houden aan de adviezen verbonden aan het behandelplan, om zodoende een optimaal effect van de behandeling te kunnen verkrijgen.

In het kader van het behandelplan voorziet cliënt heilpraktiker Eising van informatie aangaande de achtergrond van de pijnklachten. Na afloop van het behandelplan wordt cliënt om een evaluatie gevraagd op vrijwillige basis.

Nazorg:
Indien gewenst, wordt in het behandelplan de nazorg opgenomen. De nazorg dient er voor om behandelde klachten te monitoren en nieuwe klachten te signaleren.

Geheimhoudingsplicht, dossierinzage volgens de AvG. :
Heilpraktiker Eising heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het dossier en vertrouwelijke informatie aangaande de cliënt. De cliënt heeft het recht op inzage in het eigen dossier. Derden hebben alleen inzage in het dossier met toestemming van de cliënt.

Omtrent uw persoonlijke gegevens worden alle procedures nageleefd volgens de AVG, de Privacyverklaring VVET beroepsvereniging van toepassing, die te vinden is op Zorgzoeken en op de website van VVET.

Indien de cliënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. Heilpraktiker Eising zal dan, indien mogelijk, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.

Betaling:
Voor alle behandelingen ontvangt u een factuur van heilpraktiker Eising. De factu(u)r(en) dien(t)en door uzelf voldaan te worden na elke behandeling op de behandellocatie.  U kunt deze ter declaratie aanbieden aan uw verzekeringsmaatschappij (zie: ”ziektekostenverzekering”);

Algemeen:
Heilpraktiker Chirotherapie Eising behoudt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te wijzigen.

Indien, wegens omstandigheden, op dezelfde dag van de consultatie het verschuldigde bedrag niet kan worden betaald, dan dient uiterlijk binnen 30 dagen na de desbetreffende factuurdatum het bedrag op de rekening van NL67RABO0377112054 te worden overgemaakt.

Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuur datum overgemaakt, dan zal zonder nadere ingebrekestelling, worden overgegaan tot incassomaatregelen. Alle gerechtelijke en /of buitengerechtelijke kosten komen dan ten laste van de cliënt.