Heilpraktiker Chirotherapie Eising  |  Wemeltje Eising  |  0598 – 390322  |  wpractie@gmail.com

Algemene voorwaarden & Privacy

gedeponeerd bij de KVK onder nummer 02091766

Keurmerk:
Heilpraktiker Chirotherapie Eising is gediplomeerd en aangesloten bij beroepsverenigingen CAT-level-5, VVET en koepelorganisatie RBCZ.

Algemene behandel voorwaarden:

Aanmelden en afzeggen consult:
U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden voor een consult. Als service ontvangt u een bevestiging van de afspraak via de mail. Annuleren van een consult kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur van te voren. Bij het niet, of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behoudt Heilpraktiker Chirotherapie Eising zich het recht voor om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Ziektekostenverzekering:
De praktijk staat vermeld in ‘de zorggids’. Op de site www.wemeltje.nl staan de zorgverzekeraars vermeld die afhankelijk van de polisvoorwaarden de behandelingen  gedeeltelijk vergoeden. Dit overzicht dient als service, hier kunnen geen rechten aan ontleed worden. U dient dit zelf bij uw zorgverzekeraar aan te melden.
De website-teksten zijn mede gebaseerd op minimaal 20 jaren praktijkervaring in het behandelingsvakgebied. Inhoudelijk kunnen hier geen rechten aan ontleed worden. U dient voor een medische diagnose eerst uw huisarts te raadplegen.

In kader van het Wkkgz, het behandelplan en evaluatie:
In overleg met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Na goedkeuring van cliënt van het voorgestelde behandelplan, wordt van cliënt verwacht zich te houden aan de adviezen verbonden aan het behandelplan, om zodoende een optimaal effect van de behandeling te kunnen verkrijgen.

In het kader van het behandelplan voorziet cliënt heilpraktiker Eising van informatie aangaande de achtergrond van de pijnklachten. Na afloop van het behandelplan wordt cliënt om een evaluatie gevraagd op vrijwillige basis.

Nazorg:
Indien gewenst, wordt in het behandelplan de nazorg opgenomen. De nazorg dient er voor om behandelde klachten te monitoren en nieuwe klachten te signaleren.

Geheimhoudingsplicht, dossierinzage volgens de AvG. :
Heilpraktiker Eising heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het dossier en vertrouwelijke informatie aangaande de cliënt. De cliënt heeft het recht op inzage in het eigen dossier. Derden hebben alleen inzage in het dossier met toestemming van de cliënt.

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Website
Op de website, www.wemeltje.nl wordt er via een informatie-aanvraag formulier gevraagd naar uw naam, e-mail adres, telefoon en uw hulpvraag.
Dit met de reden om zo volledig mogelijk op uw hulpvraag te kunnen anticiperen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld     ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Indien de cliënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. Heilpraktiker Eising zal dan, indien mogelijk, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.

Betaling:
Voor alle behandelingen ontvangt u een factuur van heilpraktiker Eising. De factu(u)r(en) dien(t)en door uzelf voldaan te worden na elke behandeling op de behandellocatie.  U kunt deze ter declaratie aanbieden aan uw verzekeringsmaatschappij (zie: ”ziektekostenverzekering”);

Algemeen:
Heilpraktiker Chirotherapie Eising behoudt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te wijzigen.

Indien, wegens omstandigheden, op dezelfde dag van de consultatie het verschuldigde bedrag niet kan worden betaald, dan dient uiterlijk binnen
7 dagen na de desbetreffende factuurdatum het bedrag op de rekening van NL67RABO0377112054 te worden overgemaakt.

Is het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na factuur datum overgemaakt, dan zal zonder nadere ingebrekestelling, worden overgegaan tot incassomaatregelen. Alle gerechtelijke en /of buitengerechtelijke kosten komen dan ten laste van de cliënt.

Klachtenregeling: 

U hebt een klacht. En dan?

Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Stap 1: Praat met uw therapeut

Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

Stap 2: De klachtfunctionaris van een beroepsorganisatie

Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

Overige stappen

Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de therapeut is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. U kunt zich hiertoe wenden met uw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten.

Wie kan een klacht indienen?

De volgende personen kunnen een klacht indienen:

–              De cliënt (u bent de directe belanghebbende);

–              Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt);

–             Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen  heeft verstrekt en een machtiging daartoe heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht;

–             De Inspecteur voor de Volksgezondheid.

–              Kinderen van gescheiden ouders:
–              Kinderen tot 16 jaar: Beide ouders moeten toestemming geven voor een medische behandeling. Daarom moeten ook beide ouders het klachtenformulier ondertekenen.                                                                                                                                                                      –

–              Kinderen vanaf 16 jaar: Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd zijn door de directe belanghebbende.

 Advies

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U vindt hier ook meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Mijn Wkkgz klachtenregeling is ondergebracht bij https://www.gatgeschillen.nl/